Smeden har avsluttet sitt prosjekt.
    Det gikk bra! 14 skoler har fått etablert smie rundt om i Skandinavia :-)


 Ilmarinen
-Prosjektet
  
   Håndverk i skolen. Et skoleprosjekt fra 2005  til 2009 av Kjell Helge Johansen

  Du finner evalueringen av prosjektet her: http://antro.no/temp/KHJmaster.pdf 


Smedens Sanger Her

 

Meny
Prosjekter hittil. Bilder og beskrivelser legges ut fortløpende.

 

2009
Steinerskolen på Ås

Planlagte prosjekter:

Steinerskolen på Ekenes (Finnland)

Waldorfskolan i Høør. (Sverige)

 

2008:

Neste besøk: 

 

Solborg på Jevnaker.
Uke 6: Steinerskolen på Fosen.
Uke 10:
Framskolen på Fosen 

Uke 20 og 21: Steinerskolen på Skjold.
Uke 22-23:  Steinerskolen i Karlshamn. 

Uke 26:

RudolfSteiner Seminariet i Järna, Sverige Uke39

Steinerskolen i Ålesund

 

2006

uke 17

Steinerskolen på Lørenskog

uke 18

Steinerskolen på Ringerike

uke 20

Steinerskolen i Roskilde Danmark

uke 21

Turmalinen. Kässjö i Umeå. Helse- pedagogisk hjem

uke 26

Rudolf Steinerseminariet i Järna

 

2005

uke 36

Karlshamn waldorfskola Sverige

uke 38

Steinerskolen på Nordstrand

uke 39

Steinerskolen på Eidsvoll

uke 44

Steinerskolen i Ålesund

 

Smedens gledes-

prosjekter:

Buss og lastebilsertifikat...

Smedens private drøm var å ta storbilsertifikat i sitt friår. Det har har han gjort og arbeider nå i fritiden med å kjøre buss i Trondheim.!

 

Bilder fra "Gledes- prosjektet" her

Fra hånd til ånd!
Et skoleprosjekt av
Kjell Helge Johansen.

Målsetting:

Å innføre smie som fag i barne, ungdom og Videregående skole.  Prosjektet tar sikte på å gi innføring i enkel smikunst som alle elever og lærere kan tilegne seg tilpasset de ulike klassetrinn.  Lærarbeid og tinnstøping kan også innføres. Det skal dannes en ressursgruppe av lærere og elever som kan føre prosjektet videre når prosjekt- perioden er over. Barnehager kan også melde seg på. De får et eget opplegg med sang og musikk tilpasset små hender og store øyne og ører!

 

Målgruppe:

Alle klassetrinn i barne og ungdomsskolen. Lærere, foreldre og interesserte.

 

Prosjektbeskrivelse.

Prosjektuken skal forsøkes gjennomført på skolene i forbindelse med en uke med marked der skolen får profilert seg både utad og innad. Å få med andre håndverksfag og kunstfag i et felles løft for det praktisk-estetiske og det kunstneriske ville være ønskelig. Eksempel på samarbeid kan være at naturfagslærer tar for seg kjemi og fysikk rundt jern, kull og varme. Språklærere tar for seg det finske Kalevala, norsk og gresk mytologi som alle har smeden som skikkelse. Det resiteres på versemål fra Kalevala, Edda Heifatos diktene. Klasselærere forteller mytene. Å kunne skape et lite teater i skolegården med alle slags middelaldermarkeds effekter er en mulighet. Det kan selges varer og gjøres gjøglerier og skape stemninger av ulk karakter. Å invitere foreldre til aktiviteter og samarbeid vil være miljøskapende. Skolen definerer selv rammen for dette.

 

Organisering.

 

Dag 1. Smeden bygger en utesmie sammen med elever og lærere. Det brukes enkle materialer som stokker og presenninger og det reises et enkelt sammenleggbart byggverk til å stå under. Det kan også være spent en presenning mellom trær i skolegården. Smia tennes og smeden demonstrerer. Eventuelle parallelle prosjekter startes opp av lærere ved skolen

 

Dag 2. Smeden begynner å ta imot klasser i skolegården og alle som vil får prøve å smi på enkle gjenstander som kroker osv. Tinnsmia kan settes opp og elevene får prøve å lage smykker og tinnsoldater. Skolen betaler for forbruk av tinn og div.

En gruppe lærere/elever kan eventuelt begynne å smi seg kniver.

Dag 3 - 4  Arbeidet fortsetter.

Dag 5.

Arbeidet avsluttes med en månedsfest og/eller markedsdag.

Om nødvendig kan prosjektet forlenges med flere dager.

 

Om kveldene.

Det arrangeres åpne pedagogiske foredrag og samtalegrupper på lærermøte. Tema vil bli utviklingspsykologi med en sammenligning av det antroposofiske menneskebildet, steinerpedagogikken og moderne hjerneforsknings nye kunnskap om viktigheten av stimulering av hele mennesket. De 12 sansene og motorisk og sensorisk utvikling som grunnlag for intellektuelle ferdigheter og dannelse av selvbilde. Eksempler fra Vidarskolepedagogikken.

Musikk:
Smeden vil også ha med seg middelalder instrumenter og skape musikk i skolegården. Skolen framskaffer trommer og lignende..

Skolens bidrag.

Skolen stiller til disposisjon lærere og eventuelle frivillige foreldre og interesserte som kan delta i organiseringen og avviklingen. Det er viktig at arbeidet foregår i passe store grupper på 5-10 personer. Klassevis inndeling organiseres. Skolen skaffer stubber til ambolt og eventuelle materialer til bygging av  smia. Skolen tar ansvar for at sikkerheten ivaretas, omgang med ild og verktøy krever nærvær og oppmerksomhet. Barna må stille i klær som ikke brenner eller smelter, f.eks bomull. Smeden tar ikke ansvar for klær som blir ødelagt pga. gnister og varmt jern. Skolen organiserer smedens dag etter sine behov. Arbeidsdagen kan være fra kl. 09.00 til kl.16.00 med 2-3 pauser. Skolen organiserer den gruppe / person som skal ta ansvar for det videre arbeidet og som skal få opplæring til å gå videre med faget.

Smeden kan tilby videre kurs og veiledning.

Når prosjektet er ferdig så overtar skolen alt utstyret etter følgende liste. Utstyret trenger en fast lagringsplass og gjerne noen litt store verktøykasser i tre med lås. Plassbehov: 2-3 kvm.

1 transportabel esse med blåseredskap.

1 ambolt

4 hammere

1 skrustikke

4 tenger

2 avbitere

1 vinkelsliper

1 bormaskin

1 boreske

1 benksliper

2 filer

1 rundtang

1 metallsag med ekstra blad

4 vernebriller

4 hørselvern

2 sekker kull

2 jernstenger

1 liter linolje

1 kabel

1 meisel

Div

 

Samlet pris for prosjektet er 25.000 kr. og går til dekning av utstyr og diverse prosjektkostnader som kjøp av tilhenger og reise og boutgifter. Smeden er takknemlig for kost og logi når han kommer, men det er ingen forpliktelse eller forutsetning.

 

Vennlig hilsen Kjell Helge Johansen

Smed og trubadur.

 

Kontakt mobil: +4790015160  epost: kjell[krøllalfa]rotvoll.no

 

Smedens CV.

 

Kjell Helge Johansen har 22 års erfaring fra steinerskolen som klasselærer og faglærer i musikk og håndverk. Annen utdannelse: Sosialhøyskolen i Volda og Sosialmedisin fra universitet i Tromsø og Pedagogikk fra NTNU.

Han har også utdanning i håndverk. Han har gjennom 16 år holdt sommerkurser  og foredrag i Steinerpedagogikk ved Rudolf Steinerhøgskolene i Stockholm (Järna) og Oslo og på Steinerskolene i Norge og Sverige og Danmark..

 

 

 

 

I 1996 startet han sammen med flere pedagoger Vidarskolen som gir tilrettelagt undervisning for barn med særskilte behov. Vidarskolen utvidet deretter og fikk egen skolegodkjenning og gikk videre som Steinerskolen på Rotvoll som er en normalpedagogisk skole med vekt på natur håndverk og kunstneriske fag. Arbeidet med tilrettelagt undervisning fortsatte som en egen avdeling av Steinerskolen på Rotvoll.

 

Ideen bak prosjektet er å spre kunnskap og ferdigheter om håndverk og estetiske fag og impulsere til økt innsats for fagene som svar på de behov som dagens barn har. I en verden hvor økningen av såkalt ”bokstavbarn”, barn med diagnoser, er formidabel, så er det viktig å skape en fornyet pedagogikk hvor alle barnets sanser blir berørt og stimulert.

 

Moderne hjerneforskning understreker dette og har kommet fram til resultater som kan sammenlignes med de resultatene Rudolf Steiner framla på bakgrunn av sin åndsforskning. Dette har vært tema for det pedagogiske arbeidet smeden har gjort de siste årene hvor han har undervist på Rudolf Steinerhøgskolen i Järna og i Waldorfkursene i regi av steinerskolene i Norge.

 

Med prosjektet sitt ønsker han å spre denne kunnskapen og impulsere til nytenking i skolene.

 

Smedens kart over de stedene han har besøkt: